(32) 707 47 64
Kom. 505 009 369
e-mail info@beckermanntravel.pl
Gadu-GaduBiuro Gadu-GaduJola
Pokoje, Apartamenty, Domy,
Hotele i Rozrywka w Polsce
Chcesz otrzymywać
najlepsze oferty
dodaj e-mail
Regulamin
 
Regulamin  Biura Podróży Beckermann Travel

Właścicielem biura podróży Beckermann Travel jest firma handlowo usługowa „Global” JR Beckermann z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 323 Ruda Śląska 41-710, NIP 6412171257, działająca jako agent turystyczny zwany dalej Beckermann Travel.
Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie Systemu Rezerwacji Internetowej Beckermann Travel. 
Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie portalu (32) 707 47 64 lub bezpośrednio w siedzibie firmy w Rudzie Śląskiej 41-710 (Wirek), przy ul. 1 Maja 323.
 1. Informacje podstawowe
  1. Regulamin – niniejszy dokument
  2. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
  3. Organizowanie imprez turystycznych – przygotowywanie, a także realizacja imprez turystycznych wykazanej w ofercie.
  4. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
  5. Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników
  6. Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju
  7. Konsultant - pracownik Biura Podróży Beckermann Travel zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
  8. Klientosoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych, wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową. na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową
  9. Użytkownik – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal
  10. Usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym
  11. Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc
  12. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta za pośrednictwem Agenta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy turystycznej  zawierająca dokładne dane dotyczące zakupionej imprezy turystycznej. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
  13. Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki Organizatora imprezy turystycznej i Klienta.
  14. Portal – strona internetowa biura podróży Beckermann Travel
  15. Redakcja – redakcja Portalu
    
 1. Zasady korzystania z Portalu internetowego
  1. Korzystanie z Portalu  jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Klient korzysta z Portalu w swoim imieniu. Korzystanie z Portalu w imieniu osoby trzeciej, jest jednoznaczne z posiadaniem ważnego w świetle prawa pełnomocnictwa. Za działanie bez pełnomocnictwa lub jego przekroczenie Klient ponosi pełną odpowiedzialność.
  3. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Umowy – zgłoszenia, Warunków uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej oraz Regulaminu Portalu.
  4. Zabronione jest używanie fałszywych danych osobowych.
  5. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne 
   i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Dane Klienta zawarte w rezerwacji i Umowie – zgłoszenie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej w dowodzie osobistym pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji i Umowie – zgłoszenie z danymi w  paszporcie lub dowodzie osobistym, zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie zostanie zwrócona.
  7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, 
   w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.
  8. Beckermann Travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 2. Proces zawarcia Umowy – zgłoszenie
  1. Na stronach Portalu znajdują się oferty Imprez turystycznych wybranych Touroperatorów.
  2. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej. Na tym etapie można również zaznaczyć preferowany tryb rezerwacji.
  3. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.
  4. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji , do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  5. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie:
   - warunki uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się w formularzu. W kolejnym kroku przechodzą Państwo do rezerwacji.
  6. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Beckermann Travel, m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa w niej danego Organizatora.
  7. Przycisk „Wyślij zgłoszenie”
  8. Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie Organizatora.
  9. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca Beckermann Travel kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Rezerwacje założone w soboty po godzinie 14, w niedziele i święta, a także w okresach przerw (świątecznych, wakacyjnych itp.) zostaną obsłużone w pierwszym dniu roboczym następującym po przerwie. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym, przelewem pocztowym lub gotówką bezpośrednio w siedzibie Beckermann Travel. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl lub faksem na numer (32) 707 47 64
  10. Przesłanie do Beckermann Travel mailem na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl lub faksem na numer (32) 707 47 64 potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
  11. Na podstawie Państwa wpłaty nasz konsultant potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
  12. Klient zawiera umowę z Organizatorem Imprezy turystycznej za pośrednictwem Agenta.
  13. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży. Każde zapytanie rezerwacyjne jest potwierdzane e-mailem lub telefonicznie – brak potwierdzenia oznacza, że zapytanie nie zostało odebrane.
   14.
   Zakup wycieczki poprzez portal GRUPER: W ofercie zostały podane dwa terminy wyjazdu tj. 22.12.2012 oraz
   12.01.2013, minimalna ilość uczestników wycieczki dla jednego terminu to 40 osób, w związku z czym
   Beckermann Travel zastrzega sobie możliwość przeniesienia ofert zakupionych w I podanym terminie,  jeżeli
   liczba osób będzie mniejsza niż minimalna tj.40 osób na termin II. Do każdej zakupionej oferty zostanie dodany
   bon upominkowy o wartości 50 zł na zakup wczasów, bon zostanie rozliczony tylko dla osób które ukończyły 18 lat. 
   Jedna osoba może roliczyć przy wykupie wczasów tylko jeden bon o wartości 50zł. 
 1. Cena imprezy turystycznej
  1. Cena zakupionej Imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki wymienione szczegółowo na Umowie – zgłoszenie.
  2. Cena Imprezy turystycznej może ulec zmianie z powodów określonych przez Organizatora w Warunkach Uczestnictwa w danej imprezie turystycznej.
  3. Portal nie gwarantuje ostatecznej ceny zakupu Imprezy turystycznej w momencie dokonywania przez Klienta rezerwacji.
  4. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Beckermann Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
  5. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 
   20 dni przed datą wyjazdu.
  6. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
  7. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Beckermann Travel w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Beckermann Travel ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
  8. Portal zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w sytuacji, gdy na skutek wystąpienia błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Portalu zostały wyświetlone niewłaściwe ceny w opisie zarezerwowanej przez Klienta Imprezy turystycznej. Wówczas Klient otrzyma pełen zwrot wpłaconej kwoty.

 2. Regulowanie płatności
  1. Kwoty oraz terminy wpłat za Imprezę turystyczną określa Organizator w Warunkach Uczestnictwa.
  2. W przypadku, gdy termin dokonania rezerwacji jest krótszy niż termin wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności, Klient zobowiązuje się do wpłaty całej kwoty należnej za Imprezę turystyczną oraz niezwłocznego przesłania potwierdzenia zapłaty na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl lub faksem na numer (32) 707 47 64
  3. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:
   - płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki
   - płatność całkowita
  4. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora.
  5. Przy wpłacie zaliczki, konsultanci Beckermann Travel udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
  6. W serwisie Beckermann Travel mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
    1. przelew bankowy
    2. osobiście w siedzibie
    3. przekaz pocztowy
Płatność przelewem bankowym
Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji
numer rezerwacji, imię i nazwisko uczestnika
Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer rezerwacji przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
Potwierdzenie przelewu należy na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl lub faksem na numer (32) 707 47 64
Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez konsultanta Beckermann Travel. Szczególnie w przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Beckermann Travel.
Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.
Płatność przekazem pocztowym
Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.
Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.
Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl lub faksem na numer (32) 707 47 64
wraz z następującymi danymi: numer rezerwacji, imię i nazwisko uczestnika
Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji wycieczki turystycznej, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.

 1. Formy odbioru i dostarczania dokumentów
Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
  2. mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.
O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez konsultanta Beckermann Travel

 1. Zmiana rezerwacji
  1. Klient może dokonać zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jedynie na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy turystycznej określonych przez Organizatora.
  2. Klient zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia kosztów manipulacyjnych związanych ze zmianą rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora Imprezy turystycznej.
  3. Dokonanie zmian w rezerwacji Imprezy turystycznej jest możliwe jedynie poprzez przesłanie e– maila na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl Do zmiany rezerwacji Klient musi podać nazwisko i numer rezerwacji.
  4. Portal zastrzega możliwość zmiany rezerwacji Imprezy turystycznej przez Organizatora Imprezy turystycznej na zasadach zawartych w ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
  5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zmianę rezerwacji przez Organizatora Imprezy turystycznej.

 2. Anulowanie rezerwacji
  1. Klient może zrezygnować z Imprezy turystycznej jedynie na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy turystycznej.
  2. W wybranych przypadkach w dniu sprzedaży Imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkową opcję ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej.
  3. Rezygnację z Imprezy turystycznej Klient może złożyć wyłącznie w formie pisemnej poprzez przesłanie zlecenia rezygnacji drogą elektroniczną (na adres rezerwacje@beckermanntravel.pl) lub listem poleconym.
  4. Portal zobowiązuje się do przekazania zlecenia rezygnacji do Organizatora Imprezy turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta stosownego pisma.
  5. Portal zastrzega możliwość anulacji Imprezy turystycznej przez Organizatora Imprezy turystycznej na zasadach zawartych w ogólnych Warunkach uczestnictwa.
  6. W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić Beckermann Travel do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.
  7. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.
  8. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące
  9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji przez Organizatora imprezy turystycznej.

 3. Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora
  1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.
  2. Beckermann Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
  3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Beckermann Travel pod wskazany 
   w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

 4. Obsługa  posprzedażowa
  1. Na minimum 24 godziny Klient zobowiązuje się skontaktować się z Portalem w celu potwierdzenia godziny wyjazdu/wylotu.
  2. Portal zobowiązuje się do poinformowania Klienta każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji Imprezy turystycznej na podstawie komunikatu otrzymanego od Organizatora imprezy turystycznej.

 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku, gdy Klient jest niezadowolony z wykonania umowy przez Organizatora Imprezy turystycznej, ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora Imprezy turystycznej, w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora Imprezy turystycznej. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Organizatora według zasad opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej.
  2. W przypadku, gdy Klient jest niezadowolony z jakości obsługi Portalu, ma prawo złożyć reklamację. W tym przypadku reklamacje należy wysłać pocztą na adres siedziby firmy lub wysyłać e – mailem na adres info@beckermanntravel.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 6. Ochrona danych osobowych i Prywatność
  1. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji na stronach Portalu poprzez formularz rezerwacyjny, drogą e–mailową lub telefonicznie oraz dane osobowe udostępniane przez  Użytkownika Portalu są przetwarzane przez Portal zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
  2. Portal przetwarza dane osobowe Klienta/Użytkownika w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usługi.
  3. Przesyłając swoje dane osobowe poprzez formularz rezerwacyjny, e–mail lub podając je telefonicznie Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Portal usług marketingowych.
  4. Oznaczenie opcji „Tak” odnoszącej się do opcji handlowych podczas wysyłania formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu(newslettera). Wówczas Portal będzie wysyłał Klientowi/Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e–mail informacje o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym, związane bezpośrednio z działalnością Portalu. Klient/Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania biuletynu.
  6. Udostępnienie danych przez Klienta/Użytkownika jest dobrowolne. W każdej chwili Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia.

 7. Prawa autorskie
  1. Zabrania się kopiowania i modyfikowania treści stron. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez wyraźnej zgody Portalu. W szczególności dotyczy to artykułów umieszczanych na stronie.

 8. Postanowienia  końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozpoznane przez właściwy sąd rejonowy w Rudzie Śląskiej.
  3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, które wynikają z faktu nie odbycia podróży w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Portalu.
  4. Publikowane na stronach internetowych Beckermann Travel informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
  5. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
  6. Korzystając z usług świadczonych przez Portal oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 
 
Zamów online Jak Rezerwować Nasi partnerzy Płatności Regulamin O Nas Dojazd Kontakt
Wykonanie KSI Media Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Prezentowane na stronie treści nie stanowią oferty handlowej.
Biuro podróży Ruda Śląska,BECKERMANN TRAVEL,oferujemy wakacje w najciekawszych zakątkach świata, oferty first i last minute, wczasy, tematyczne kolonie i obozy, wycieczki, wyspy, rejsy, samolotem, autokarem oraz dojazd własny, wyjazdy na narty, egzotyka. Turcja Egipt Tunezja Maroko Cypr Kreta Rodos Korfu Zakynthos Kos Grecja Włochy Bułgaria Czarnogóra Chorwacja Hiszpania Albania Sycylia Fuerteventura Teneryfa Hiszpania Cypr Lanzarote Costa Brava Madera Majorka Gran Canaria Chiny Fiordy Kenia Emiraty Kuba Bali Tajlandia Sri Lanka Meksyk Dominikana Karaiby Rzym Moskwa Paryż Petersburg Istambuł oraz wiele innych ciekawych i wspaniałych miejsc. Serdecznie zapraszamy do naszego biura aby zapoznać się z bogatą ofertą na sezon 2013/2014. Gwarancja najniższej ceny.